Llei de transparència

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA:

La Fundació Museu del Pessebre de Catalunya s’inscriu al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb data 11/04/2016 i amb número de registre 2957.

Estatuts, escriptura de constitució pública a la notaria de Montblanc, amb número d’escriptura 746, amb data 08/08/2014.

Finalitats fundacionals:

La Fundació té per objecte: a) La gestió del Museu del Pessebre de Catalunya com a equipament cultural obert al públic. b) Difondre la importància del pessebre com a fet cultural de transcendència. c) La consolidació del Museu del Pessebre de Catalunya com a centre territorial de referència de l’art pessebrista. d) La promoció de seminaris, cursos, conferències, representacions i qualsevol altra manifestació en el Museu del Pessebre de Catalunya, amb la finalitat de difondre el pessebrisme i els seus valors artístics, culturals i socials, amb visió de futur. e) Qualsevol altra activitat encaminada a fomentar el coneixement de l’art i el perfeccionament de la sensibilitat estètica de les generacions presents i futures.

El Museu del Pessebre de Catalunya és regit actualment per un Patronat, màxim òrgan responsable de la gestió i administració del Museu.

Membres del patronat del Museu del Pessebre de Catalunya:

President – Ismael Porta Balanyà

Secretari – Matias Vives March

Tresorer – Josep Maria Garcia Pallí

Vocal – Mercè Matilde Vives March

Vocal – Raquel Huguet Masdeu

Vocal –  Iban Casanovas Cortés

Vocal – Albert Català Pou (designat per la Federació Catalana de Pessebristes)

Vocal – Judit Pere Cantó (designada per l’Ajuntament de Montblanc)

Vocal – Joan Canela Ríos (designat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà)

2. INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòries anuals

Subvencions i ajuts públics:

2020

  • Generalitat de Catalunya. Execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural (exercici 2017-2018). 4.522,20 €
  • Generalitat de Catalunya. Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional. 6.016,00 €
  • Fundació Martí l’Humà – Tot Conca. Donació construcció recepció del Museu: 12.442,95 €

Contractació:

Actualment el Museu no disposa de personal contractat en plantilla